Návštěvní řád

Návštěvní řád výstavy

V prostorách výstavy je zakázáno:

 • Konzumovat jídlo a nápoje mimo vyhrazený prostor (kavárna).
 • Obtěžovat svým vystupováním ostatní návštěvníky akce.
 • Vstup se zbraní, ostrými předměty a skleněnými nádobami.
 • Být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
 • Kouřit.
 • Vstup se zvířaty.
 • Odkládat bundy, kabáty, deštníky, batohy, jiné oblečení a věci mimo prostory k tomu určené.

 

V prostorách výstavy je dovoleno:

 • Vstup s kočárkem.
 • Využívat herní zařízení výstavy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 • Pohybovat se po prostorách k tomu určených.

 

Návštěvníci jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 • Zajistit dětem do 15 let odpovědný dozor dospělé osoby
 • Oznámit neprodleně zaměstnancům Game On porušování Návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků
 • Být ohleduplný k dalším návštěvníkům a poskytnout dalšímu zájemci o vyzkoušení exponátu možnost používat exponát do 5 minut
 • Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v prostorách výstavy pouze se svolením provozovatele.
 • Návštěvník svým vstupem do prostor výstavy dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazově zvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti k propagačním účelům výstavy, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení

 

Vstupenky: